Учебна дейност

В ПГМЕ се обучават ученици в дневна, самостоятелна и задочна форма на обучение от VІІІ до ХІІ клас по различни професии и специалности. В раздел „Специалности” можете да се запознаете с  кратко описание на всяка специалност, а в „Учебен план” – всички предмети изучавани през курса на обучение, хорариума и класа в който се изучават, както и начина на завършване на съответната образователна степен и професионална квалификация и документите които се получават.

 В „Учебни програми” ще намерите подробно тематично разпределение за всеки предмет, разделени по специалности, както и очакваните знания и умения които ще получите. Получаването на степен на професионална квалификация става след успешно полагане на Държавни изпити по теория и практика на специалността, които може да видите в „Национални изпитни програми” за всяка професия и специалност. 

В „Държавни образователни изисквания” е определено равнището на задължителната подготовка в края на обучението, което дава възможност за упражняване на определените за специалността професионални компетенции. Дадени са и входящото образователно равнище и изисквания за здравословното състояние на кандидатите за обучение и др. Ако сте ученик в задочна или самостоятелна форма на обучение можете да видите конспекти и критерии за оценяване в „Конспекти”

Същите се отнасят и за ученици от дневна форма, които ще полагат изпити за оформяне на срочна или годишна оценка или поправителни изпити. В „Друго” са поместени графиците за класни и контролни работи, график на консултациите с всички учители, приемно врема на класните ръководители и учителите, графици за провеждане на изпитите. Тук ще намерите и седмичното разписание на учениците от дневна форма на обучение.