СПЕЦИАЛНОСТИ

Електрообзавеждане на производството
Специалност: „Електрообзавеждане на производството“

Професия: Електротехник III-та степен, Електромонтьор II-ра степен

Специалността „Електрообзавеждане на производството“ е широкo профилирана, осигуряваща работа в различни направления като електрическо захранване и изграждане на електрически инсталации в жилищни, промишлени  и обществени сгради; поддръжка и експлоатация на машини и съоръжения в предприятия от отрасъл електроенергетика.

Непрекъснатото развитие на модерните технологии изисква можещи и знаещи електротехници и електромонтьори за поддръжка, монтаж и ремонт на високопроизводителни автоматизирани поточни линии, машини и съоръжения, каквито несъмнено ще станете, ако се обучавате по тази професия и специалност.

След успешно завършване на специалността, обучаваният ще може свободно:

 • да разчита и изработва схеми на електротехнически инсталации и съоръжения;
 • да изпълнява електромонтажни дейности;
 • да си служи с контролно-измервателни апарати  и инструменти, използвани при експлоатация  и ремонт  на електрообзавеждането  на промишлени предприятия;
 • да извършва оперативни превключвания, с оглед сигурността на работа на електрообзавеждането и икономичността на електрическите схеми;
 • да измерва и изпитва електрически уредби, устройства, уреди и апарати за ниско напрежение;
 • да извършва необходимите изчисления за избор на елементи на електрообзавеждането и да ги избира по каталог.

Знанията по специалността са съобразени с изискванията на българските и европейските работодатели за компетентна професионална реализация на учениците. Завършилите заемат длъжности, свързани с проектиране, производство, сглобяване, изграждане, експлоатация, поддържане и ремонт на електрическо оборудване, съоръжения и системи.

!Зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения в страната и чужбина. За прием в техническите университети в България се ползват с предимство.

Промишлена електроника
Специалност: Промишлена електроника

Професия: Техник на електронна техника

След завършване на обучението по специалността, обучаваният трябва да умее да извършва в технологична последователност дейностите по специфичната професионална подготовка за специалност “Промишлена електроника” като:

 • създава и поддържа безопасно работно място;
 • познава видовете материали и градивни елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия
 • познава устройството и принципа на действие на различни промишлени електронни устройства;
 • познава основните експлоатационни параметри и характеристики на промишлени електронни устройства и прилага методи за тяхното измерване;
 • монтира, експлоатира и отстранява повреди в промишлени електронни устройства;
 • документира и анализира текуща информация за функциониране на промишлени електронни устройства;
 • познава методика за търсене на информация в справочна, каталожна литература и чрез ресурсите на Интернет;
 • оценява качеството на извършената работа на базата на предварително зададени критерии и взема решение за корекци

След завършване на обучението, обучаваните могат да работят във фирми, чийто предмет на дейност е свързан с:

 • поддръжка и ремонт на електронни изделия;
 • поддръжка и експлоатация на промишлени електронни устройства;
 • производство на електронни изделия;
 •  търговия с електронни изделия.

!Завършилите обучението си и придобили трета степен на професионална квалификация по професията “Техник на електронна техника” и имат право да постъпват на работа във фирми с дейности, посочени по-горе като сервизни работници, оператори на машини с електронно управление, оператори на промишлени електронни устройства, настройчици на промишлени електронни устройства, монтажници на електронни изделия и продавач-консултанти на електронни изделия.

Металообработващи машини
Специалност: Металообработващи машини

Професия: Машинен монтьор

Обучението по професия „Металообработващи машини“ ще ви предостави съвременни тенденции в професията, познаване и практикуване на различните видове металургични процеси, практически опит в шлосерство, стругарство и заваряване, сглобяване и ремонт на съединения, разглобяване и ремонт на различни възли и механизми. За кого е предназначено обучението – за тези, които имат желание да получат задълбочени знания, умения и компетентности за металообработващите машини и да получат професионална квалификация.

Какви знания, умения и компетентности ще придобиете?

 • Да оценяват годността и качеството на извършената дейност, като отчитат предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;
 • Да сглобяват и ремонтират машини и съоръжения за обработка на металите, като използват различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;
 • Да прилагат усвоените теоретични и практически знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията за обработка на металите, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен постигане на зададено качество на технологичния процес.
Художествени изделия от метал
Специалност: Художествени изделия от метал

Професия: Техник-приложник

Завършилите стават техници-приложници, обучени да проектират и изработват художествени изделия от благородни метали.

Специалността „Художествени изделия от метал“ е съвременна творческа специалност, която дава възможност за реализация както в промишлени условия, така и в създаването на частна практика по производството на малки художествени изделия от метал и ювелирни изделия.

Към нея се насочват предимно младежи и девойки, които имат афинитет към рисуване и художествено приложно творчество. Основната цел на обучението по специалността „Художествени изделия от метал“ е учениците да придобият знания и умения за изработване художествени изделия от метал чрез съвременни прецизни методи за леене, изковаване и др. методи на пластична деформация като щамповане, щанцоване и др.

Благодарение на помощта, оказвана ни от базови предприятия, учениците имат възможност за провеждане на учебната практика по термична обработка и по пластична деформация, а също и производствена практика в реални условия.