Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва: 

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2021/2022 година  (публ. 31.08.2021 г.)

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 84, т. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във връзка с организирането и провеждането на държавни зрелостни изпити за учебната 2021 – 2022 година и при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс

Сесия май – юни 

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч. 
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч. 
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година) РД09-1807/31.08.

Сесия август – септември 

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч. 
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч. 
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)