Articles

Проект Учене през целия живот

Eлектронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) е многоезична онлайн общност на професионалисти в областта на ученето за възрастни, която има за цел да стимулира изграждането на силен общоевропейски сектор за учене на възрастни и да подпомогне професионалното рaзвитие на работещите в сферата на образованието и обучението на възрастни.

EPALE e създадена с мисълта за възрастния учещ като краен ползвател на развитието в сектора на учене за възрастни, независимо дали се извършва във формална или в неакадемична среда.

Въз основа на проучване на интересите на потребителите са определени пет основни тематични области, около които е структурирано съдържанието на EPALE:

  • подкрепа на учещия
  • учебна среда
  • житейски умения
  • качество 
  • политики, стратегии и финансирене

За повече информация посетете сайта на проекта https://ec.europa.eu/epale/bg.

Free business joomla templates