Articles

Проект "Нова възможност за моето бъдеще"

 

Със заповед № РД09-114/28.01.2014 г. на Министъра на МОН, ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" е включена в проект "Нова възможност за моето бъдеще" BG051PO001-4.3.03-0001 - Система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности.

Край на проекта: 31.10.2014 г.

Краен резултат: придобиване на национално признат документ за квалификация по професия или по част от професия

 Повече информация можете да получите от сайта на МОН: validirane.mon.bg и от партньорите по проекта.

Със заповед №304/11.02.2014 г. на директора на ПГМЕ "Н.Й.Вапцаров" е определен списък на професиите и специалностите, по които ще се извършва валидиране:

Професия

Специалност

Степен на професионална квалификация

Машинен техник

Машини и съоръжения за заваряване

трета

Машинен монтьор

Металообработващи машини

втора

Техник-приложник

Художествени изделия от метал

трета

Стругар

Стругарство

първа

Шлосер

Шлосерство

първа

Електромонтьор

Електрообзавеждане на производството

втора

Електротехник

Електрообзавеждане на производството

трета

 

Free business joomla templates