Последни новини

ТЪРГ

ПГМЕ обявява търг за определяне на наемател на помещение с площ 248 кв.м., предназначено за ученически бюфет, находящо се в двора на училището.  

Повече информация на телефон 0882 450 159 - инж. Л.Момчилова

Срок за подаване на документи: 25.01.2019 г.

 Обява

Правилник

За да прегледате правилника на ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров", моля използвайте бутоните по-долу.

Свалете правилника от тук

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА

“НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”

СОФИЯ 1000, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, РАЙОН ОБОРИЩE, УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” 13, ТЕЛ/ФАКС 9831434

                 

 

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД


 

на Професионална гимназия по механоелектротехника

 

„Н.Й.Вапцаров” – София

 

 

 

 

 

 

2011/2012 учебна година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:...........................

/М.Зовикян/


 

 

Глава първа:

Общи положения 

Чл. 1. Този Правилник урежда трудовите отношения между членовете на училищния екип и Директора, както и други взаимоотношения, произтичащи от тях.

Ал. /1/ Този правилник цели да конкретизира правата и задълженията на членовете на училищния колектив и уреди   организацията на труда, отчитайки специфичните условия в училището.

Чл. 2. Този Правилник е изработен на основание чл.181 от КТ и е в съответствие със ЗНП,ППЗНП и Правилника за дейността на училището и е неразделна част от КТД.

Ал. /1/ Този Правилник цели да се осигури свобода и закрила на труда, както и справедливи и достойни условия на труд за всички членове на училищния екип.

Ал. /2/ Органите на синдикалните организации в училище имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което Директорът задължително го поканва.

Ал. /3/ Правилникът е задължителен за пом. директорите, педагогическия съветник, учителите, административния и помощен персонал и учениците от всички форми на обучение и техните родители или настойници.

 

Глава втора:

Възникване и изменение ни трудовото правоотношение

Раздел I

Чл. 3. Ал. /1/ Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в училището, а другият се връчва на работника.

Ал. /2/ Трудовият договор съдържа данни за страните и определя :

  • мястото на работа;
  • наименованието на длъжността и характера на работа;
  • дата на сключването му и началото но неговото изпълнение;
  • времетраенето на трудовия договор;
  • размера на основния и удължения платен годишен отпуск;
  • еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване;
  • основното и допълнителните трудови възнаграждения с  постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
  • продължителността на работния ден и седмица.

Чл. 4. При сключване   на трудовия договор   Директорът   запознава работника   или   служителя   с   трудовите   задължения,   произтичащи от длъжностната му характеристика за заеманата длъжност или изпълняваната работа.

Чл. 5. Трудовите договори се сключват при условията и реда на КТ в

съответствие със специфичните изисквания и конкретните условия на

училището /за педагозите се спазват нормативите на МОН/.

Ал. /1/ В ПГМЕ трудови договори по чл.67,чл.68, чл.70 и чл.107 от КТ

/за педагози се сключват на базата на следните хорариуми часове -

648,684,720,846 според нормативен документ на МОН/.

Ал. /2/ Допълнителни споразумения :

2.1.     По чл.110 за работещи в училището, като заместник на титуляра.

2.2.     По чл.111 за работещи при други работодатели /след писмено съгласие
на основния работодател/.

2.3.     По чл.119 за изменения по основния трудов договор по отношение на
размера на основата месечна заплата.

Чл. 6. Прекратяването на трудовото правоотношение между Директора и член на училищния екип става в съответствие с КТ /глава 16/ с писмена заповед на Директора, където е отразено основанието за това по КТ, а заповедта се връчва лично на служителя.

Чл. 7. Трудовите спорове между Директора и член на училищния екип се решават в съответствие с КТ /глава 16/.