Лични данни

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ е администратор на лични данни. Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и във връзка с прилагането на Регламент 2016 / 679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ като администратор на лични данни събира и законосъобразно обработва минимум лични данни на родители, ученици, учители и служители единствено във връзка с предоставяне на услуги, свързани с образованието /обучение, възпитание и социализация / на учениците въз основа на дадено доброволно съгласие от Ваша страна като субект на лични данни.

Предоставените лични данни се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват, след което ще бъдат изтрити по силата на нормативните документи.

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ обработва, съхранява и предоставя лични данни съгласно нормативни актове на МОН, РУО, СРЗИ, НАП, НОИ и др. държавни и общински институции.

При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни /ако не е определено друго с нормативен документ/, Вие имате право по чл. 34а от ЗЗЛД:

  1. Да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  2. Когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас доброволно съгласие личните Ви данни  да бъдат обработвани за целите на изброените по-горе услуги, като изпратите e-mail на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. На достъп до личните Ви данни и правото да поискате коригиране, изтриване, забравяне, ограничаване и получаване на информация с писмено заявление до ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ подписано от Вас и подадено до адреса на гимназията: гр. София, ул. „Стара планина”, № 13.

 

Лица за контакти:      Анета Филатинова, тел.: 02/983 96 21

                                            Валентина Владова, тел.: 02/983 95 10

 

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашата дейност и за обществения ни имидж.

 

Free business joomla templates