Последни новини

Преподаване и учене от разстояние

С оглед на специфичните условия, електронна комуникация ще се осъществява чрез електронна поща. Учебните материали ще получавате на следните e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Лични данни

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ е администратор на лични данни. Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и във връзка с прилагането на Регламент 2016 / 679 на ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ като администратор на лични данни събира и законосъобразно обработва минимум лични данни на родители, ученици, учители и служители единствено във връзка с предоставяне на услуги, свързани с образованието /обучение, възпитание и социализация / на учениците въз основа на дадено доброволно съгласие от Ваша страна като субект на лични данни.

Предоставените лични данни се съхраняват за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват, след което ще бъдат изтрити по силата на нормативните документи.

ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ обработва, съхранява и предоставя лични данни съгласно нормативни актове на МОН, РУО, СРЗИ, НАП, НОИ и др. държавни и общински институции.

При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни /ако не е определено друго с нормативен документ/, Вие имате право по чл. 34а от ЗЗЛД:

  1. Да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;
  2. Когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас доброволно съгласие личните Ви данни  да бъдат обработвани за целите на изброените по-горе услуги, като изпратите e-mail на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. На достъп до личните Ви данни и правото да поискате коригиране, изтриване, забравяне, ограничаване и получаване на информация с писмено заявление до ПГМЕ „Н.Й.Вапцаров“ подписано от Вас и подадено до адреса на гимназията: гр. София, ул. „Стара планина”, № 13.

 

Лица за контакти:      Анета Филатинова, тел.: 02/983 96 21

                                            Валентина Владова, тел.: 02/983 95 10

 

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашата дейност и за обществения ни имидж.

 

Free business joomla templates