Articles

Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ

Стартира участието ни по ПРОЕКТ BG051PO001 - 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Име на проекта – „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

Участвуват 96 ученици от 8 до 12 клас в 8 извънкласни дейности - "Млад журналист", "Приложна математика", "Спортен бридж", "Естетика и култура", "Европейска кухня и начините за сервирането и", "Здравословен труд", "Екология в район «Кремиковци»".

Цели на проекта:

1.Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Посещение в пожарната

Клуб Екология

Запознаване с безконтактен инфрачервен термометър

Инсталация за оксиводород (Браунов газ)

Площадка за бали Крамиковци

Free business joomla templates